Termeni si Conditii de UtilizareI. Drepturile si obligatiile partilor
1.1 Drepturile si obligatiile clientului

Clientul se obliga:

1.- sa asigure utilizarea corespunzatoare a serverului web si facilitatilor oferite de furnizor, sa nu provoace
daune sau prejudicii furnizorului prin incorecta utilizare a serviciilor oferite,
2.- sa nu încredinteze parolele de acces la contul de FTP al site-ului unor persoane neautorizate,
3.- sa nu utilizeze serviciile în scopuri ilegale sau pentru a susutine activitati ilegale,
4.- sa utilizeze serviciile oferite de furnizor în asa fel încât sa nu contravina legislatiei în vigoare cu
privire la protectia minorilor,
5.- sa nu trimita e-mailuri comerciale nesolicitate si e-mailuri de tipul „bulk-email” (SPAM),
6.- sa nu acceseze neautorizat conturile altor clienti,
7.- sa nu utilizeze serviciile oferite de furnizor în asa fel încât sa determine distribuirea de virusi
informatici,
8.- sa nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfasurari a activitatii furnizorului,
9.- sa nu faca streaming audio sau video.

Clientul are dreptul:

1 .- sa foloseasca facilitatile oferite de serviciul de gazduire prezente in grila de preturi de la adresa
www.tmt-network.com/hosting-web.php doar pentrul site-ul propriu, în conditiile prezentului contract,
2.- de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedica buna functionare a site-ului si care tin de
gazduirea acestuia.

1.2 Drepturile si obligatiile furnizorului

Furnizorul se obliga:

1.- sa asigure spatiul pentru gazduirea site-ului clientului, însotit de caracteristicile prezente în grila de
preturi de la adresa www.tmt-network.com/hosting-web.php , conform pachetului ales de client.
2.- sa mentina disponibil pentru accesul http domeniul clientului, garantând o disponibilitate a sistemului
(uptime) de cel putin 99,9% pe an, din momentul activarii domeniului sau a domeniilor amintite mai sus ori
a gazduirii.
3.- sa asigure confidentialitatea parolelor de acces sau a parolelor de e-mail ale clientului
4.- sa remedieze problemele de natura tehnica ce împiedica functionarea normala a acestui serviciu si care
revin atributiilor furnizorului (probleme tehnice ale serverului, configurari incorecte realizate de
furnizor, aspecte necorespunzatoare cu cele prezentate în contract sau Anexa 1).
5.- sa utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispozitie (în limita posibilitatilor) pentru satisfacerea
clientului sau, prin asigurarea unui mediu profesional cât mai sigur si cât mai stabil.

Furnizorul are dreptul:

1.- de a solicita orice tip de documente care sa probeze identitatea clientului; clientul va aduce la cunostinta furnizorului orice schimbari a acestor date survenite pe perioada prezentului contract, în termen de 72 de ore de când acestea au avut loc,
2 .- de a suspenda prestarea serviciului în cazul neplatii facturilor în termen de 5 zile lucratoare de la emiterea acestora sau a nerespectarii conditiilor contractului de catre client.
3.- de a aplica penalitati de minim 1% din pretul contractului pentru fiecare zi de neplata. Reluarea contractului va fi posibila numai dupa plata tuturor restantelor, a eventualelor penalitati si a unui avans care reprezinta valoarea abonamentului pe minim 3 ( trei ) luni.
4.- de a-si selecta clientela .

II. Clauze de încetare a contractului

2.1 prezentul contract înceteaza de drept în cazul în care una din parti:
a)– nu îsi executa una din obligatiile esentiale enumerate în prezentul contract la punctul 1,
b)– este declarata în stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executarii prezentului contract,
c)– în termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori îsi executa în mod necorespunzator oricare din obligatiile ce-i revin.
2.2 Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si produca efectele.
2.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între parti.
2.4 Prevedereile prezentului capitol nu înlatura raspunderea partii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
2.5 Daca un anumit client monopolizeaza resursele sistemului si împiedica furnizarea serviciilor catre ceilalti
clienti, contractul se reziliaza dupa o prealabila notificare, fara returnarea platilor facute catre furnizor.